POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH
Przestrzegając przepisów obowiązującego prawa, wieczneroze.fun (dalej również Witryna) zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, w zależności od poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka zbieranych danych.

Przepisy włączone do niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest dostosowana do obowiązujących hiszpańskich i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Internecie. W szczególności spełnia ona następujące normy

Rozporządzenie (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (RGPD).
Ustawa organiczna 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych (LOPD).
Dekret królewski 1720/2007 z dnia 21 grudnia, zatwierdzający przepisy wykonawcze do ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia w sprawie ochrony danych osobowych (RDLOPD).
Ustawa 34/2002 z dnia 11 lipca w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI-CE).
Tożsamość strony odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych zebranych w rosaeterna.online jest: FIDCOMMERCE SL, zaopatrzony w NIF: B75121103 i zarejestrowany w: Mercantile Registry of San Sebastian z następującymi danymi rejestracyjnymi: Fran Murillo (dalej: odpowiedzialny za leczenie). Twoje dane kontaktowe są następujące

Adres
Avda. Felipe IV n1 6C, Donostia 20011
Telefon kontaktowy: 951 137 259
Kontakt e-mail: hola@rosaeterna.online

Rejestracja danych osobowych

Dane osobowe zebrane przez rosaeterna.online, za pośrednictwem formularzy rozszerzonych na jej stronach, zostaną wprowadzone do zautomatyzowanego pliku na odpowiedzialność kontrolera i należycie zgłoszone i zarejestrowane w Generalnym Rejestrze Agencji Ochrony Danych, z którym można zapoznać się na stronie internetowej Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (http://www.agpd.es), w celu ułatwienia, przyspieszenia i wypełnienia zobowiązań ustanowionych między rosaeterna.online a użytkownikiem lub utrzymania relacji ustanowionych w wypełnianych przez niego formularzach, lub w celu zwrócenia się z zapytaniem lub zasięgnięcia opinii w tej sprawie.

Zasady mające zastosowanie do przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podlega następującym zasadom określonym w art. 5 RGPD:

Zasada legalności, lojalności i przejrzystości: zgoda Użytkownika jest wymagana w każdym czasie po uzyskaniu w pełni przejrzystych informacji na temat celów, dla których zbierane są dane osobowe.
Zasada ograniczenia celu: dane osobowe będą zbierane w konkretnych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach.
Zasada minimalizacji danych: zbierane będą tylko te dane osobowe, które są ściśle niezbędne w związku z celami, dla których są przetwarzane.
Zasada dokładności: dane osobowe muszą być dokładne i zawsze aktualne.
Zasada ograniczenia okresu przechowywania: dane osobowe będą przechowywane tylko w taki sposób, aby umożliwić identyfikację Użytkownika przez czas niezbędny do ich przetwarzania.
Zasada integralności i poufności: dane osobowe będą traktowane w taki sposób, aby zagwarantować ich bezpieczeństwo i poufność.
Zasada proaktywnej odpowiedzialności: administrator danych jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania powyższych zasad.
Kategorie danych osobowych

Kategorie danych przetwarzanych w rosaeterna.online to wyłącznie dane identyfikacyjne. W żadnym wypadku nie są przetwarzane szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 RGPD.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda. rosaeterna.online zobowiązuje się do uzyskania wyraźnej i możliwej do zweryfikowania zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej udzielenie. Co do zasady, cofnięcie zgody nie jest warunkiem korzystania z Witryny.

W przypadkach, gdy Użytkownik musi lub może podać swoje dane za pomocą formularzy do składania zapytań, żądania informacji lub z przyczyn związanych z zawartością strony internetowej, zostanie poinformowany w przypadku, gdy wypełnienie któregokolwiek z nich jest obowiązkowe, ponieważ są one niezbędne do prawidłowego prowadzenia operacji.

Cele przetwarzania, dla których przeznaczone są dane osobowe

Dane osobowe są gromadzone i zarządzane przez rosaeterna.online w celu ułatwienia, przyspieszenia i wypełnienia zobowiązań ustanowionych między Serwisem a Użytkownikiem lub utrzymania relacji, która jest ustanowiona w formularzach wypełnianych przez Użytkownika lub w celu udzielenia odpowiedzi na żądanie lub zapytanie.

Podobnie, dane mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych personalizacji, operacyjnych i statystycznych oraz działań korporacyjnego celu rosaeterna.online, jak również do ekstrakcji, przechowywania danych i badań marketingowych w celu dostosowania Treści oferowanych Użytkownikowi, jak również poprawy jakości, działania i nawigacji na stronie internetowej.

W momencie uzyskania danych osobowych, Użytkownik zostanie poinformowany o konkretnym celu lub celach przetwarzania, do których dane osobowe będą wykorzystywane, to znaczy o wykorzystaniu lub wykorzystaniu zebranych informacji.

Okresy przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez minimalny okres niezbędny do celów przetwarzania, a w każdym razie tylko przez następujący okres: 18 miesięcy lub do momentu, gdy Użytkownik zażąda ich usunięcia.

W momencie zbierania danych osobowych, Użytkownik zostanie poinformowany o okresie, w którym dane osobowe będą przechowywane lub, jeśli nie jest to możliwe, o kryteriach użytych do określenia tego okresu.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców

-Google Analytics: dostawca usług analitycznych
-Sieci Raiola: dostawca usług hostingowych

Jeżeli administrator danych zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, użytkownik jest informowany w momencie zbierania danych osobowych o państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, do której dane mają być przekazane, oraz o istnieniu lub braku decyzji Komisji w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Dane osobowe małoletnich

Przestrzegając przepisów art. 8 RGPD i art. 13 RDLOPD, tylko osoby powyżej 14 lat mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z prawem przez rosaeterna.online. W przypadku dziecka poniżej 14 roku życia, zgoda rodziców lub opiekunów będzie konieczna do leczenia, a leczenie będzie uważane za zgodne z prawem tylko w zakresie, w jakim rodzice lub opiekunowie wyrazili na to zgodę.

Tajemnica i bezpieczeństwo danych osobowych

rosaeterna.online zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z poziomem bezpieczeństwa odpowiednim do ryzyka związanego ze zgromadzonymi danymi, w taki sposób, aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych i uniknąć przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty lub zmiany danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób, lub nieuprawnionego przekazywania lub dostępu do takich danych.

Avda. Felipe IV n1 6C, Donostia 20011

Telefon kontaktowy: 951 137 259 Kontakt e-mail: hola@rosaeterna.online

Rejestracja danych osobowych

Dane osobowe zebrane przez rosaeterna.online, za pośrednictwem formularzy rozszerzonych na jej stronach, zostaną wprowadzone do zautomatyzowanego pliku na odpowiedzialność kontrolera i należycie zgłoszone i zarejestrowane w Generalnym Rejestrze Agencji Ochrony Danych, z którym można zapoznać się na stronie internetowej Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (http://www.agpd.es), w celu ułatwienia, przyspieszenia i wypełnienia zobowiązań ustanowionych między rosaeterna.online a użytkownikiem lub utrzymania relacji ustanowionych w wypełnianych przez niego formularzach, lub w celu zwrócenia się z zapytaniem lub zasięgnięcia opinii w tej sprawie.

Zasady mające zastosowanie do przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podlega następującym zasadom określonym w art. 5 RGPD:

Prawo dostępu: Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy rosaeterna.online przetwarza Twoje dane osobowe, a jeśli tak, do uzyskania informacji o Twoich konkretnych danych osobowych i sposobie ich przetwarzania przez rosaeterna.online, jak również, między innymi, dostępnych informacji o pochodzeniu takich danych oraz o odbiorcach wykonanych lub zaplanowanych komunikatów.
Prawo do sprostowania
Jest to prawo Użytkownika do zmiany jego danych osobowych, jeżeli okażą się one niedokładne lub, biorąc pod uwagę cel przetwarzania, niekompletne.

Prawo do stłumienia („prawo do zapomnienia”)
: Użytkownik ma prawo, pod warunkiem, że obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, do uzyskania usunięcia swoich danych osobowych, gdy nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone; Użytkownik wycofał swoją zgodę na ich przetwarzanie i nie ma to innej podstawy prawnej; Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu i nie ma innego uzasadnionego powodu do dalszego przetwarzania; dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązkiem prawnym; lub dane osobowe zostały uzyskane w wyniku bezpośredniej oferty usług społeczeństwa informacyjnego dla dziecka poniżej 14 roku życia. Oprócz usunięcia danych, administrator danych, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt jej wdrożenia, podejmuje uzasadnione kroki w celu poinformowania administratorów przetwarzających dane osobowe o wniosku podmiotu danych o usunięcie wszelkich linków do takich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo do uzyskania ograniczenia w przetwarzaniu, gdy kwestionuje poprawność swoich danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem; Kontroler nie potrzebuje już danych osobowych, ale potrzebuje ich do składania roszczeń; oraz gdy Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu.

Prawo do przenoszenia danych
W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, użytkownik ma prawo do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie, o powszechnym zastosowaniu i mechanicznym odczycie oraz do przekazania ich innemu administratorowi. Jeśli jest to technicznie możliwe, administrator danych przekaże dane bezpośrednio do tego innego administratora danych.

Prawo do sprzeciwu
Użytkownik ma prawo nie przetwarzać swoich danych osobowych lub zaprzestać ich przetwarzania przez rosaeterna.online.

Prawo do nie bycia przedmiotem decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
Użytkownik ma prawo nie być przedmiotem zindywidualizowanej decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym na tworzeniu profili, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Dlatego też Użytkownik może korzystać ze swoich praw poprzez pisemną komunikację skierowaną do Osoby odpowiedzialnej za leczenie z dopiskiem „RGPD-https://rosaeterna.online”, określając:

Imię, nazwisko Użytkownika i kopia DNI. W przypadkach, w których reprezentacja jest dozwolona, konieczna będzie również identyfikacja za pomocą tych samych środków osoby reprezentującej Użytkownika, jak również dokument akredytujący reprezentację. Kserokopia DNI może zostać zastąpiona wszelkimi innymi obowiązującymi w świetle prawa środkami potwierdzającymi tożsamość.
Żądanie z podaniem konkretnych powodów żądania lub informacji, do których chcesz uzyskać dostęp.
Adres do celów powiadamiania.
Data i podpis wnioskodawcy.
Każdy dokument, który akredytuje wniosek, który formułuje.
Wniosek ten oraz wszelkie inne dokumenty towarzyszące mogą być przesyłane na poniższy adres i/lub adres e-mail:

Adres pocztowy:
Avda. Felipe IV n1 6C, Donostia 20011
E-mail: hola@rosaeterna.online

Linki do stron internetowych osób trzecich

Strona może zawierać hiperłącza lub linki, które umożliwiają dostęp do stron internetowych osób trzecich innych niż rosaeterna.online, a zatem nie są obsługiwane przez rosaeterna.online. Właściciele tych stron internetowych będą mieli własne zasady ochrony danych osobowych, będąc w każdym przypadku sami odpowiedzialni za swoje własne pliki i swoje własne praktyki w zakresie ochrony prywatności.

Skargi do organu nadzorczego

W przypadku gdy Użytkownik uzna, że istnieje problem lub naruszenie obowiązujących przepisów w sposobie przetwarzania jego danych osobowych, ma on prawo do skutecznej ochrony sądowej i złożenia skargi do organu kontrolnego, w szczególności w państwie, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, pracy lub zamieszkania.

Abrir chat
1
¿Necesitas ayuda?
Hola 👋 Mi nombre es María.
¿Cómo te puedo ayudar?